Lean Six Sigma
Lean Six Sigma 3

CORBO sluit u met Lean Six Sigma aan op een bestendige toekomst!

De after sales afdelingen van bedrijven binnen de automobiel- en truckbranche staan de komende jaren voor de uitdagingen om nog klantgerichter en efficiënter te werken. De klant verwacht steeds meer en let steeds meer op de kosten. Momenteel zien we dat er nog een te groot aanbod aan bedrijven is die after sales activiteiten (onderhoud, reparatie en schadeherstel) aanbieden. Dit betekent dat er bedrijven zullen gaan afvallen.

Ontwikkelingen binnen de bedrijven
Om hierop in te spelen zien we centralisering van bepaalde activiteiten, zoals de activiteiten van het magazijn. Klanten worden steeds vaker, directer en sneller en beter bediend vanuit één centraal magazijn tegen minder kosten. We verwachten dat ook activiteiten in het werkplaatsproces steeds meer gecentraliseerd zullen gaan worden om kosten te besparen. Dit zien we al bij het maken van afspraken. Klantcontactcenters maken centraal de afspraken voor de vestigingen. Een volgende stap zal zijn dat bepaalde complexe diagnoses en reparaties centraal uitgevoerd gaan worden vanwege specifieke competenties, gereedschappen en werkplaatsuitrusting. Om kosten te besparen en efficiënt te werken zijn bepaalde faciliteiten alleen nog centraal beschikbaar. Daarnaast zien we nu al dat bepaalde activiteiten hoger in de keten worden overgenomen, zoals door importeurs of fabrikanten.

Bedrijven zullen een nieuw businessmodel moeten ontwikkelen om de komende jaren weer of nog steeds een positief rendement in de after sales te kunnen realiseren. Bedrijven zullen daarbij strategische keuzes moeten maken. Met welke vestigingen en welke mensen wil men op termijn verder? Kernwoorden die in een succesvol businessmodel terug zullen komen zijn toegevoegde waarde voor klanten, efficiëntie, flexibiliteit en snelheid. Lean Six Sigma is een bewezen methodiek om proefondervindelijk en op basis van bewezen argumenten strategische keuzes te maken, doelstellingen hieraan te verbinden en deze projectmatig en effectief te implementeren en te realiseren.

Lean Six Sigma (LSS)
Lean Six Sigma is een methodiek die is ontwikkeld binnen grote productiebedrijven om inhoud te geven aan toegevoegde waarde voor klanten, efficiëntie, flexibiliteit en snelheid en hierin resultaten te behalen. Het is een combinatie van twee methodieken die zijn samengevoegd, namelijk Lean en Six Sigma:

 • Lean is een verzameling van best practices en focust op snelheid, flexibiliteit en lage kosten. Hierin wordt gestreefd naar soepelere processtromen, kortere doorlooptijden en elimineren van inefficiënties.
 • Six Sigma is een gestructureerde methode en projectmatige aanpak voor het creëren van continue verbetering in de organisatie.

Een Lean Six Sigma project binnen het auto-, truck- of schadeherstelbedrijf kan één of meer van de volgende resultaten opleveren, vanzelfsprekend afhankelijk van de aard en de grootte de opdracht:

 • Verkorte termijn voor het maken van de afspraak
 • Kortere doorlooptijden
 • Meer werk doen in dezelfde tijd met dezelfde middelen
 • Productiviteit van de medewerkers vergroten
 • Meer betrokkenheid van de medewerkers
 • Minder verrassingen en frustraties gedurende de dag
 • Minder herhaalbezoeken en geen ongeplande overloop naar de volgende dag
 • Hogere tevredenheid van de klanten over de kwaliteit van het uitgevoerde werk
 • Betere aansluiting bij de verwachtingen van de klanten en de gevoerde communicatie

Hoe ziet een Lean Six Sigma traject er uit?
Een Lean Six Sigma traject vereist een planmatige en gestructureerde aanpak volgens de DMAIC methodiek. DMAIC staat voor:

 • Define (defintiefase): Bepalen van doelen en randvoorwaarden (wat willen we bereiken en wat is minimaal nodig om het project succesvol te laten verlopen?)
 • Meausure (meetfase): Feiten verzamelen en objectief meten (wat willen we meten en weten en hoe gaan we dat doen?)
 • Analyse (analysefase): Inzichtelijk maken van huidige situatie, waaronder het herkennen van patronen en afwijkingen en de oorzaken die hierachter zitten (wat gebeurt er werkelijk in de huidige situatie en hoe komt dat?)
 • Improve (implementatiefase): Ontwerp van gewenste situatie en implementatie hiervan (hoe willen we het wel hebben en hoe gaan we dit doen)
 • Control (controlefase): Ontwikkelen van systemen en opleiden van mensen om doorgevoerde gewenste situatie en resultaten vast te houden (hoe borgen we de uitgevoerde veranderingen?)

CORBO heeft zowel Black Belt als Green Belt gecertificeerde coaches die u kunnen ondersteunen. Vanzelfsprekend kennen zij de automobielbranche “van haver tot gort”. Deze combinatie levert bewezen succes op!

Wat kan CORBO voor u betekenen?
Deze methode lijkt misschien vrij theoretisch. CORBO kent de branche en staat bekend om de praktisch en pragmatisch werkwijze. Wij weten ook deze op het oog theoretische methode praktisch in te vullen op uw bedrijfsspecifieke organisatie. Ons voorstel is om de definitiefase bij u in het bedrijf uit te voeren gedurende 2 of 3 dagen (afhankelijk van de grootte van het bedrijf) tegen een gereduceerd tarief. Op basis hiervan stellen we de projectdoelen voor u op en maken we vrijblijvend een plan van aanpak voor de overige fases.

Samen naar een bestendige toekomst!

Scroll naar boven